Veri Gizliliği

 1. 1
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

  1- GENEL AÇIKLAMALAR:

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un on birinci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

  Kanunun on üçüncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak yapılması veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

  Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile
  • Noter vasıtası ile,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlıolan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

  Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres

  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini belirten belge ile başvurması)

  “İzmir Çeşme Alaçatı 16070 Sokak No:14”
  Tel: +90 5324266115

  Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  Noter vasıtasıyla tebligat

  “İzmir Çeşme Alaçatı 16070 Sokak No:14”
  Tel: +90 5324266115

  Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  İadeli Taahhütlü Posta Yoluyla

  “İzmir Çeşme Alaçatı 16070 Sokak No:14”
  Tel: +90 5324266115

  Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

  Başvuruda, ad, soyada ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları İçin T.C. Kimlik Numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası, talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir

  Başvuru sahibinin tanınmasına ve başvurusu ile ilgili kendisiyle iletişim kurulmasına ilişkin bilgiler:

  Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla bilgi edinme başvurunuzun ulaşmasının ardından Şirketimiz, veri sahibi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecek, bu hususta sizlerden bazı belge ve bilgiler talep edebilecektir.

  İsim:

  Soy isim:

  T.C. Kimlik Numarası:
  Telefon Numarası:

  E-posta:

  A. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: (Müşteri, İş Ortağı, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışan, Hissedar gibi)

  Adres:

  ☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi

  ☐ İş Ortağı

  ☐ Diğer: …………………………………………………………….

  Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: ……………………………………………………………………..

  Konu: …………………………………………………………………………………………………………………… …………….

  ☐ Eski çalışanım.
  Çalıştığım Yıllar:.

  ………………………………… ☐ Diğer

  ☐İş Başvurusu / Özgeçmiş paylaşımı yaptım.

  Tarih: …………………………………………………………. ……..

  ☐ Üçüncü Firma Çalışanıyım.

  B. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

  Talep No

  Talep Konusu

  Kanuni Dayanak

  Seçiminiz

  1

  Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (a)

  2

  Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (b)

  3

  Eğer Şirketiniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (c)

  4

  Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa ,bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (ç)

  5

  Kişisel Verilerimin eksik yada yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (d)

  6

  Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep ediyorum

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (e)

  7

  Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)

  Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili

  Kişisel Verilerin

  8

  diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
  rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini talep ediyorum

  Korunması Kanunu Madde 11/1 (f)

  9

  Şirketiniz tarafından işlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine

  bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (g)

  10

  Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 11/1 (h)

  11

  Diğer Belirtiniz:

  C. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yönetimini seçiniz:

  • ☐  Adresime gönderilmesini istiyorum.
  • ☐  E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
  • ☐  Elden teslim almak istiyorum.İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında

  iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

  Başvuruda Bulunan

  İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

  Adı Soyadı : Başvuru Tarihi : Kaşe- İmza

 2. 2
  KVKK İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

  1. Giriş

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak internet sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerinin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. İşbu Gizlilik Politikası, web sitesini ziyaret eden kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır.

  Ayrıca Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun veri sahibi tarafından nasıl denetlenebileceği ve bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlanabileceği belirtilmektedir. Söz konusu bilgilerin, mevcut ve geçerli olan veri koruma düzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yerine getirilmektedir.

  İşbu Gizlilik Politikası www.232alacati.com adresinden link verilmiş başka internet siteleri için geçerli değildir.

  2. Kişisel Bilgilerin Toplanması, İşlenmesi ve Kullanımı

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi internet sitesini ziyaret edenlere ait kişisel veriler, sadece bu kişilerin kendi istekleriyle verilerini girmesi ya da bu hususta açık rıza vermeleri halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açık rıza verilmesi, aşağıda belirtilen şartların kabul edildiğini göstermektedir.

  Şirket sitesi ziyaret edildiğinde, sistem yönetimi, istatistik ve “backup” uygulamalarının gerektirdiği bazı bilgiler sunucularda otomatik olarak depolanacaktır. Depolanan bu veriler arasında ziyaretçiye ait internet servis sağlayıcısının ismi, web gezgini yazılımının versiyonu, erişim sağlanan bilgisayarın işletim sistemi, Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi sitesine yönlendiren internet sitesi bulunmaktadır. Duruma bağlı olarak bu tür veriler, site ziyaretçisi hakkında bazı sonuçlar çıkarılmasını sağlar. Ancak hiçbir kişisel bilgi bu çerçevede kullanılmayacaktır. Bu tür kişisel veriler sadece anonimleştirilerek kullanılabilecektir. Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin bu verileri dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına yönlendirmesi durumunda verilerin, veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli teknik ve operasyonel işlemler gerçekleştirilecektir.

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, işlenen verilerin ziyaretçinin açık rıza beyannamesinde belirtilen sınırlamalar dâhilinde kullanacağını, işleme tabi tutacağını veya aktaracağını taahhüt eder. Söz konusu kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarımı, sadece adli ya da idari mercilerce öngörülmesi halinde söz konusu olacaktır.

  3. Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi ve İmhası

  Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Yağız Mehmet Çağlar Veri Saklama ve İmha Politikası hükümlerini uygulanacaktır. ’nin, gerekli hizmeti sunabilmek için kişisel verilere erişimi olan sözleşmesel ortakları, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

  4. Çerezler (Cookies)

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin internet sitesi Çerez Politikası hükümleri uygulanacaktır.

 3. 3
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  İşlemeye Konu Kişisel Veri Türleri

  Aşağıda kategorileri belirtilen kişisel verileriniz, Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket ile aranızdaki ilişki çerçevesinde sıralanmıştır;

  • Kimlik verileriniz: İsim, soy isim,
  • İletişim verileriniz: telefon numarası, e-posta adresi,
  • İmza, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, cookie kayıtlarıKişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz KVKK’na uygun olarak hukuki ve sözleşmesel sorumlulukların temini amacıyla, aşağıda belirtilen işlemler kapsamında, basılı veya elektronik ortamda otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi;
  • Ürün ve hizmetlere erişim sağlamak,
  • Tarafımızca hazırlanan tanıtım içeriklerini sizlere ulaştırmak,
  • Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen kampanyalarımızdan faydalanmanızı sağlamak,
  • İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Soru ve taleplerinizi bizlerle paylaşabilmenizi sağlamak,
  • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı

  Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

  Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.232alacati.com internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

  Kişisel Verilerinizin Aktarılması

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, aşağıda belirtilen ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

  Toplanan kişisel verileriniz;

  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
  • Şirket tarafından sunulan ürünlerin, hizmetlerin ve sağlanan avantajların internet sitelerimizi, sosyal medya platformlarımızı ve uygulamalarımızı kullananların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek uygulamayı indirenlere önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış ve satış sonrası operasyonlarda kullanmak,
  • İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
  • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
  • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak için sunulan hizmet kapsamında kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olmak üzere ve mevzuata uygun şekilde grup şirketlerimizle, tedarikçilerimiz, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel hukuk tüzel kişileriyle sınırlı olmak üzere aktarılabilir. Kişisel verilerinizi yurtiçi ve yurtdışı sunucularda saklayabileceğimizi, şirket faaliyetleri ile sınırlı kalmak üzere, mevzuata uygun olarak, gerekli idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde https://www.232alacati.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz KVKK madde 5/2 altında yer alan aşağıdaki hukuki sebepler çerçevesinde işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır:

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda,

  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

  Kişisel verilerinizin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

  Kişisel verilerinizin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası

  hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

  Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www……com.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak, başvuru formunun imzalı bir nüshasını “İzmir Çeşme Alaçatı 16070 Sokak No:14” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya başvurunu formunuzu Şirketimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin

  açık, anlaşılabilir ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

  Veri Sorumlusu:
  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü – 222466
  “İzmir Çeşme Alaçatı 16070 Sokak No:14” www.232alacati.com

 4. 4
  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

  1. Giriş

  İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”),Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ’nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ile hayata geçirilen veri koruma yükümlülüklerini yerine getirilmekle beraber ek olarak kişisel verileri işleme aşamasında .içinde ve/veya tarafından uyulması gereken esasları belirlemektedir.

  2.Tanımlar

  Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

  Anonim Hale Getirme: Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesini,

  Çalışan: Görev ve unvanına bakılmaksızın Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi personelini,

  Şirket : Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ’ni,

  Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu

  Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

  Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

  Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ’ni ifade eder.

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

  3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bakımından öncelikle önem arz eden hususların başında, kişisel verilerin işlenmesinde mevzuatta öngörülen genel ilkelere uygun davranılması gelmektedir. Bu kapsamda Anayasa, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmektedir.

  3.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kişisel verilerin işlenmesi faaliyetleri kapsamında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmektedir Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık ve gereklilik prensiplerini uygulamaya koyarak sadece gerektiği kadar kişisel veriyi, veri işleme amaçlarına uygun düşecek seviyede işlemektedir.

  3.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri alarak bunları sağlamaya yönelik sistemleri kurmaktadır.

  3.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde meşru ve hukuka uygun sebeplerle işlemektedir.

  3.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

  3.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kişisel verileri yalnızca kanunlarda öngörülen süreler ile veya işlendikleri amaç ile sınırlı olarak

  muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için belirlenen sürelere uygun davranmaktadır. Süre belirlenmeyen durumlarda, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

  3.6. Kişisel Verilerin Aktarımında Uyulması Gerekenler

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler dâhil, aktarılması bakımından aşağıda yer verilen kurallara uygun davranmaktadır.

  3.6.1. Yurtiçinde Kişisel Verilerin Aktarımı

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kişisel verileri, Kanunun sekizinci maddesi gereğince kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

  3.6.2. Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarılması

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, tarafından sadece internet sitesi kullanıcılarından elde edilen kişisel veriler bulut depolamaları ile sınırlı olarak yurt dışına aktarılabilmektedir.

  Yurt dışına kişisel veri aktarılması zorunluluğu doğması halinde ise Kanunun dokuzuncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun olarak gerekli tüm önlemler alındıktan sonra veri aktarımı yapılacaktır.

  4. Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ’ın Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Yükümlülükleri

  4.1. Kişisel Veri Sahibini Aydınlatma Yükümlülüğü

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Verilerin elde edilmesi sırasında, kişisel veri sahibini, aşağıda yer alan konularda aydınlatmaktadır:

  (1) Veri Sorumlusunun kimliği,
  (2) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  (3) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, (4) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
  (5) Kişisel veri Sahibinin sahip olduğu hakları.

  4.2. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

  Kişisel Verilerin güvenliği, saklama ve imha politikamıza uygun olarak sağlanmaktadır. Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  4.3. Kişisel Veri Sahibini Bilgilendirme Yükümlülüğü

  Kişisel veri sahipleri, gerek duydukları hallerde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuruda bulunarak kendi verilerine ilişkin bilgi talebinde bulunma hakları vardır.

  Bu kapsamda Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli mekanizmaları oluşturmuştur.

  5.Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Bünyesinde Organizasyonel Yapılanma

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere gerekli organizasyonel yapılandırmayı oluşturur.

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi işbu Politikada yer alan hükümleri yayımlamak suretiyle her zaman değiştirebilir. Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ’nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

  6. Politikanın Yürürlük Tarihi
  İşbu Politika 10.11.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 5. 5
  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  İÇİNDEKİLER

  1. POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI……………………………………………………………… 3
  2. TANIMLAR ………………………………………………………………………………………………………. 3
  3. İLKELER ………………………………………………………………………………………………………….. 5
  4. SAKLAMA, İŞLEME VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN

  AÇIKLAMALAR …………………………………………………………………………………………………………. 6

  1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI……………………………………………………………….. 8
  2. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ ………………………………………………………………………. 9
  3. KİŞİSEL VERİLERİN YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET

  LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI USULLERİ ………………. 10

  Kayıt Ortamları……………………………………………………………………………………………….. 10 Teknik ve İdari Tedbirler …………………………………………………………………………………. 11 İdari Tedbirler ……………………………………………………………………………………………… 11 Teknik Tedbirler …………………………………………………………………………………………… 12 PERSONEL………………………………………………………………………………………………….. 12 KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ………………………………………………………. 12 DİĞER HUSUSLAR ………………………………………………………………………………………… 18 EK-1…………………………………………………………………………………………………………………………. 19 PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ…………………………………………………….. 19 EK-2…………………………………………………………………………………………………………………………. 20 SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU …………………………………………………………….. 20 EK-3…………………………………………………………………………………………………………………………. 22 GÜNCELLEME TABLOSU ……………………………………………………………………………………….. 22

  8.

  I. II.

  1.

  2. III. IV.

  2

  YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

  1. POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI

  İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası (“Politika”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve Kanun’un ikincil düzenlemesini teşkil eden Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve veri sahiplerini kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama süresinin belirlenmesi esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ya da “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

  2. TANIMLAR

  İşbu Politikada aksi belirtilmedikçe, aşağıda sıralanan terimler kendilerine karşılarında verilen anlamları haizdir:

  Terim

  Tanım

  Açık Rıza

  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

  İlgili Kullanıcı

  Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir

  İmha

  Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

  Kanun ya da KVKK

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

  Kayıt Ortamı

  Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Verilerin bulunduğu her türlü elektronik ve fiziksel ortam

  Kişisel Veri

  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

  Kişisel Veri İşleme Envanteri

  Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza

  3

  edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

  Kişisel Verilerin Anonim Hâle Getirilmesi

  Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

  Kişisel Verilerin Silinmesi

  Kişisel Verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi

  Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

  Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemi

  KVK Kurulu / Kurul

  Kişisel Verileri Koruma Kurulu

  KVK Kurumu

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  Özel Nitelikli Kişisel Veri

  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler

  Periyodik İmha

  Kanun’da yer alan Kişisel Verilerin İşlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Politikada belirtilen ve tekrar eden aralıklarla kendiliğinden gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hâle getirme işlemi

  Veri Sahibi / İlgili Kişi

  Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi

  Veri Sorumlusu

  Kişisel Verilerin İşleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

  Veri Kayıt Sistemi

  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

  4

  Yönetmelik

  Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

  3. İLKELER

  YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Kişisel Verilerin işlenmesi, saklanması ve İmhasında aşağıda yer alan ilkeler çerçevesinde hareket edilmektedir:

  1. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almakta ve kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilmesine elverişli bir biçimde işlemekte, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmakta ve kişisel verileri amacın gereği dışında kullanmamaktadır.
  2. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hâle getirilmesinde Kanun’un 4. maddesinde sayılan ilkeler1 ile Kanun’un 12. maddesi kapsamında alınması gereken ve iş bu Politikanın 7. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve iş bu Politikaya tamamen uygun hareket edilmektedir.
  3. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesiyle ilgili yapılan tüm işlemler YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanmaktadır.
  4. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri kendiliğinden silme, yok etme veya anonim hâle getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. Ancak, ilgili kişinin talebi hâlinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.
  5. Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması hâlinde, kişisel veriler YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendiliğinden veya ilgili kişinin yazılı talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir. Bu hususta ilgili kişi tarafından YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvurulması hâlinde;

  1

  a. İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi verilmektedir.

  Bu ilkeler Kanun’da şu şekilde sıralanmaktadır: (i) hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olma; (ii) doğru ve gerektiğinde güncel olma; (iii) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; (iv) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve (v) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

  5

  b. Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.

  1. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, çalışanların işe alınma süreçlerince imzalanacak iş sözleşmelerinde gizliliğe ve veri güvenliğine ilişkin olarak hükümler belirlemiştir ve çalışanlardan bu hükümlere uymasını istemektedir. Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda düzenli olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
  2. Kişisel verilere erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

  4. SAKLAMA, İŞLEME VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  1. Veri sahiplerine ait kişisel veriler, YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından özellikle (i) ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi; (ii) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi; (iii) çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası ile (iv)müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi amacıyla madde 7’de sayılan fiziki ya da elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır.
  2. Saklamayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:
   1. Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması.
   2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması.
   3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’nin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması.Alacakların tahsil edilmesi, sözleşme ve yasal yükümlülüklerin ihlâllerinden kaçınma, teknik ve güvenlik bakımından bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla depolama, barındırma, bakım, destek hizmetlerinden yararlanmak, YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Kişisel Verileri işlemesinde meşru menfaatlerinin olduğu durumlara örnek gösterilebilir. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, çalışanlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, onların terfileri, maaş zamları veya sosyal haklarının düzenlenmesinde veya işletmenin yeniden yapılandırılması sürecinde görev ve roldağıtımında esas alınmak suretiyle çalışanların Kişisel Verilerini işleyebilecektir.

  6

  Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulacak ve Veri Sorumlusu ile İlgili Kişinin menfaat dengesi gözetilecektir.

  1. Kişisel verilerin YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.’nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması.
  2. Mevzuatta, kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi.
  3. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleriaçısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

  3. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aşağıdaki amaçlarda kişisel verileri işleyebilir:

  1. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temin edilmesi.
  2. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ., insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda, YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. insan kaynakları politikalarına uygun şekilde Şirket’te ya da şirketler topluluğu bünyesindeki diğer şirketlerdeki açık pozisyonlara uygun personel temini, insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması.
  3. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi doğrultusunda, YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yürütülen bağımsız denetim, muhasebe hizmetleri ve danışmanlık vb. hizmetlerin ifası ile kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.
  4. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.ve YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini için yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, denetçi bağımsızlığı, risk yönetimi ve kalite kontrol amaçları.
  5. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından ürün ve hizmetlerin sunulması, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek veri sahiplerine önerilmesi, Ürün ve hizmetlere erişim sağlaması, Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen kampanyalardan faydalanılmasının sağlanması.

  7

  f. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri ve operasyonları, iletişim pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonlarının yürütülmesi.

  1. Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan durumlarda veri sahiplerine ait kişisel veriler, YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. tarafından kendiliğinden ya da talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir:
   1. Kişisel Verilerin İşlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.
   2. Kişisel Verilerin İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması.
   3. Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki Kişisel Verilerin İşlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
   4. Kişisel Verileri işlemenin sadece Açık Rıza şartına istinaden gerçekleştiği hâllerde, İlgili Kişinin rızasını geri alması.
   5. İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Veri Sorumlusu tarafından kabul edilmesi.
   6. Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hâllerinde, Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması.
   7. Kişisel Verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, Kişisel Verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.
  2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  1. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hukuka uygun olan Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

  8

  2. Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

  1. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  2. Kişisel verilerin YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
  3. Kişisel verilerin aktarılmasının YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  4. Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. tarafından aktarılması,
  5. Kişisel verilerin YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aktarılmasının YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
  7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

  3. Yukarıda belirtilenlere ek olarak kişisel veriler, kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki Veri Sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir.

  6. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

  1. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerin saklama ve imha sürelerinin tespitinde aşağıda sırasıyla belirtilen ölçütlerden yararlanılmaktadır:

  9

  a.

  b.

  i.

  ii.

  iii.

  Mevzuatta söz konusu kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye uyulur. Bu sürenin sona ermesiyle kişisel veri hakkında aşağıda (b) bendi kapsamında işlem yapılır.

  Kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta öngörülen sürenin sona ermesi veya ilgili mevzuatta söz konusu verinin saklanmasına ilişkin olarak herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda sırasıyla:

  Kişisel veriler, KVKK’nın 6. maddesinde yer alan tanım uyarınca kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak sınıflandırmaya tabi tutulur. Özel nitelikte olduğu tespit edilen tüm kişisel veriler imha edilir. Söz konusu verilerin imhasında uygulanacak yöntem, verinin niteliği ve saklanmasının YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ nezdindeki önem derecesine göre belirlenir.

  Kişisel verinin saklanmasının KVKK’nun 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygunluğu (örneğin verinin saklanmasında YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.’nin meşru bir amacının olup olmadığı) sorgulanır. Saklanmasının KVKK’nun 4. maddesinde yer alan ilkelere aykırılık teşkil edebileceği tespit edilen veriler silinir, yok edilir ya da anonim hâle getirilir.

  Kişisel verinin saklanmasının KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde öngörülmüş olan istisnalardan hangisi/hangileri kapsamında değerlendirilebileceği tespit edilir. Tespit edilen istisnalar çerçevesinde verilerin saklanması gereken makul süreler tespit edilir. Söz konusu sürelerin sona ermesi halinde veriler silinir, yok edilir ya da anonim hâle getirilir.

  1. YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından tespit edilen saklama, imha ve periyodik imha sürelerine, işbu Politikanın ekinde (Ek-2) yer alan ‘Saklama ve İmha Süreleri Tablosundan ulaşabilirsiniz.
  2. Saklama süresi dolan kişisel veriler, işbu Politikanın ekinde (Ek-2) yer alan imha süreleri çerçevesinde, 6 (altı) aylık periyodlarda işbu Politikada yer verilen usullere uygun olarak imha edilir.
  3. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hâle getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

  7. KİŞİSEL VERİLERİN YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI USULLERİ

  I. Kayıt Ortamları

  Veri sahiplerine ait kişisel veriler, YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıdaki listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri

  10

  olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

  Elektronik Olmayan Ortamlar

  · Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

  • ·  Yazılımlar (ofis yazılımları, portal,)
  • ·  Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve görsel ortamlar engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. )
  • ·  Video Kaydı
  • ·  Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
  • ·  Bulut Sistem
  • ·  Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
  • ·  Optik diskler (CD, DVD vb.)
  • ·  Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
  • ·  Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

  II. Teknik ve İdari Tedbirler

  Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK’nun 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

  1. İdari Tedbirler

  YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ idari tedbirler kapsamında;

  1. Saklanan kişisel verilere şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır.
  2. İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.
  3. Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, (uygulanabilir olduğu ölçüde) kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar.
  4. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli eğitimleri verir.

  Elektronik Ortamlar

  · Kâğıt
  · Yazılı, basılı,

  11

  e. Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli şirket için denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir.

  2. Teknik Tedbirler

  YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ teknik tedbirler kapsamında;

  1. Kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar.
  2. Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etkianalizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
  3. Kişisel verilerin Şirket dışına sızmasını engelleyecek ya da gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
  4. Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar.
  5. Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
  6. Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır.
  7. Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifre ile korunur.

  III. PERSONEL

  Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politikanın EK-1’nde yer alan listeden ulaşılabilir.

  IV. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

  YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler kanun ve yönetmelikte sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendiliğinden veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile İmha edilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

  YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

  a. Kişisel Verilerin Silinmesi

  Yazılımdan güvenli olarak silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen Kişisel veriler silinirken; ilgili kullanıcılar için hiçbir

  12

  şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

  Bulut sisteminde ilgili kişisel verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada yani flash bellek ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

  Ancak, Kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de Kişisel Veriler silinmiş sayılacaktır.

  • –  Başka herhangi bir kurum, kuruluş veya kişinin erişimine kapalı olması.
  • –  Kişisel Verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekildegerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.Uzman tarafından güvenli olarak silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilecek biçimde güvenli olarak silinir.Kâğıt ortamında bulunan kişisel verilerin karartılması: Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hâle getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

  b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

  De-manyetize Etme: Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir. Dikkat edilmelidir ki bu yöntemle yok etme başarılı olmaz ise ancak medyanın fiziksel olarak yok edilmesi ile yok etme işlemi tamamlanmış olabilecektir.

  Fiziksel Yok Etme: Kişisel Veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken Kişisel Verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kâğıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

  Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir

  13

  Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

  2. Kişisel Verilerin Anonim Hâle Getirilmesi Teknikleri

  YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin anonim hâle getirilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

  Değer düzensizliği sağlamayan anonim hâle getirme yöntemleri: Değer düzensizliği sağlamayan anonim hâle getirme yöntemleri, saklanmakta olan Kişisel Verilerde bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmaksızın; herhangi bir kişisel veri grubunun genelleme, birbiri ile yer değiştirme veya gruptan belirli bir veri veya alt veri grubunun çıkarılması ile uygulanan anonimleştirmeye yöntemleridir.

  Değişken Çıkartma: Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden ‘yüksek dereceli betimleyici’ olanlar çıkarılarak mevcut veri seti anonim hâle getirilmektedir.

  Örneğin, aşağıdaki tabloda veri setindeki değişkenlerden yüksek derecede betimleyici olan veri gruplarının çıkartılması ile anonimleştirme sağlanmıştır.

  Çalışanın Adı

  Y aşadığı İl

  Y aşadığı İlçe

  Y aşadığı Mahalle

  Pozisyonu

  A ylık Geliri Kıdemi (Yıl)

  Zehra
  Kazım Ankara Çankaya Söğütözü İşçi 1.800TL 8 Ahmet İzmir Alsancak Kordon Mühendis 7.500TL 7 Mehmet İstanbul Kasımpaşa Gültürk İşçi 1.550 TL 5 Selma İstanbul Beşiktaş Abbasağa Mimar 3.250TL 4

  Kayıtları Çıkartma: Kayıttan çıkarma yönteminde, veriler arasında tekillik ihtiva eden veri satırı kayıtlar arasından çıkarılarak saklanan veriler anonim hâle getirilmektedir. Örneğin, bir şirkette tek kıdemli müdür var ise bu kişiye ait verilerin birbirleri ile aynı kademede bulunan çalışanların kıdem, maaş ve cinsiyet verilerinin tutulduğu kayıtlardan çıkarılması ile kalan veriler anonim hâle getirilebilir.

  Bölgesel Gizleme: Bölgesel gizleme yönteminde ise tek bir verinin çok az görülebilir bir kombinasyon yaratması sebebiyle belirleyici niteliği mevcut ise ilgili verinin gizlenmesi anonimleştirmeyi sağlamaktadır. Örneğin, şirketin futbol takımının yedek listesinde olan ilgili veri sorumluları arasında yalnızca bir kişi 65 yaşında ise yaş, cinsiyet ve sağlık durumu yönünden futbol oynayabilecek olup olmadığı bilgisinin birlikte saklandığı bir veri

  İstanbul

  Beylikdüzü

  Alibey

  Hizmetli

  1.750 TL 12

  14

  kümesinde ‘Y aş: 65’ yerine ‘Bilinmiyor’ yazılması veya bu kısmın boş bırakılması anonimleştirmeyi sağlayacaktır.

  Alt ve Üst Sınır Kodlama: Alt ve üst sınır kodlaması yöntemi ile önceden tanımlanmış kategorilerin yer aldığı bir veri grubundaki değerlerin belirli bir ölçüt belirlenerek birleştirilmesiyle anonim hale getirilmektedir.

  Örneğin, bir işyerinde çalışan personelin işyerindeki çalışma yılının 5 (beş) yıldan az, 5 (beş) ile 10 (on) yıl arasında veya 10 (on) yıldan çok olmasına göre (çok deneyimli), (deneyimli) ya da (deneyimsiz) olarak birleştirilerek anonim hâle getirilebilir:

  Çalışanın Pozisyonu

  Y aşı

  Cinsiyeti

  Aylık Geliri

  Kıdemi (Yıl)

  Pazarlama Uzmanı

  43

  E

  5.500 TL

  12

  Sekreter

  26

  K

  1.800 TL

  3

  Müdür Yardımcısı

  32

  E

  3.800 TL

  8

  Müdür

  42

  K

  6.500 TL

  13

  Hizmetli

  45

  K

  1.600 TL

  4

  Satış Danışmanı

  32

  E

  4.500 TL

  7

  İkinci örnekte ise kıdem değişkenine belirlenen yıl ölçütüne göre alt ve üst sınır kodlaması uygulanarak üç kategoriye halinde anonimleştirilmiş şeklini göstermektedir.

  Çalışanın Pozisyonu

  Y aşı

  Cinsiyeti

  Aylık Geliri

  Kıdemi

  Pazarlama Uzmanı

  43

  E

  5.500 TL

  Çok Deneyimli

  Sekreter

  26

  K

  1.800 TL

  Deneyimsiz

  Müdür Yardımcısı

  32

  E

  3.800 TL

  Deneyimli

  Müdür

  42

  K

  6.500 TL

  Çok Deneyimli

  Hizmetli

  45

  K

  1.600 TL

  Deneyimsiz

  Satış Danışmanı

  32

  E

  4.500 TL

  Deneyimli

  Genelleştirme: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve Kişisel Veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmektedir. Örneğin; çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin Xyaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması.

  15

  Global Kodlama: Veri türetme yöntemi ile Kişisel Verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve Kişisel Verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi, açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

  Çalışanın Pozisyonu

  İkamet Adresi

  Çocuğu

  Aylık Geliri

  Kıdemi (Yıl)

  Hizmetli

  Atakent Mah. Çiçek Sok. 45/5 İkitelli, İstanbul

  Var

  1.750 TL

  12

  İşçi

  Söğütözü Mah. Aydın Sok. 38/3 Çankaya, Ankara

  Yok

  1.800TL

  8

  Mühendis

  Kozyatağı Mah. Çanlı Sok. 25/9 Göztepe, İstanbul

  Yok

  7.500TL

  7

  İşçi

  Türkali Mah. Asmalı Sok. 19/3 Beşiktaş, İstanbul

  Var

  1.550 TL

  5

  Aşağıdaki tabloda veri türetme yoluyla anonimleştirme yöntemi uygulanmıştır:

  Çalışanın Pozisyonu

  İkamet Edilen Bölge

  Çocuğu

  Aylık Geliri

  Kıdemi (Yıl)

  Hizmetli

  İstanbul Avrupa Yakası

  Var

  1.750 TL

  12

  İşçi

  Ankara Güney Bölge

  Yok

  1.800TL

  8

  Mühendis

  İstanbul Anadolu Yakası

  Yok

  7.500TL

  7

  İşçi

  İstanbul Avrupa Yakası

  Var

  1550 TL

  5

  Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hâle Getirme Yöntemleri. Değer düzensizliği sağlayan anonim hâle getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratmaktadır. Bu yöntemler kullanılırken elde edilmesi beklenen / istenen fayda doğrultusunda sapmaların dikkatli uygulanması gerekecektir. Toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak veriden beklenen fayda sağlanmaya devam edilebilir.

  Gürültü Ekleme. Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilmektedir. Örneğin, kilo değerlerinin olduğu bir veri grubunda (+/−) 3 kg sapması kullanılarak gerçek değerlerin görüntülenmesi engellenmiş ve veriler anonimleştirilmiş olur. Sapma her değere eşit ölçüde uygulanır.

  16

  Mikro Birleştirme. Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek (büyükten küçüğe gibi) gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanmış olacaktır.

  Örneğin, maaş bilgisi için; 10.000 TL altı ve üstü iki grup yapılır ise, 10.000 ve daha az maaş alan kişilerin maaşlarının toplamı kişi sayısına bölünür ve 10.000 TL altında maaş alan herkesin maaş kümesine elde edilen bu değer yazılır.

  Veri Değiş Tokuşu. Veri değiş tokuşu yönteminde saklanan veriler içerisinden seçilen çiftler arasında bir değişkenin değerleri birbiri ile değiştirilir. Genel olarak kategorize edilebilen veriler için kullanılan bu yöntemde amaç veri sahiplerine ait verilerin birbirleri ile değiştirilerek veri tabanının dönüştürülmesidir.

  Örneğin, aşağıdaki tabloda ‘Yaş: 45’, ‘Cinsiyet: Kadın’, ‘İl: Ankara’ verileri bulunan kişilere ait gelir bilgisi ‘Yaş: 30’, ‘Cinsiyet: Kadın’, ‘İl: İzmir’ olanlar ve ‘Yaş: 25’, ‘Cinsiyet: Erkek’ ‘İl: İzmir’ olanların gelir bilgileri ile ‘Yaş:35’, ‘Cinsiyet: Erkek’ ‘İl: İstanbul’ olanların gelir bilgileri birbirleri içerisinde değiştirilerek veri tabanı dönüştürülmüştür.

  Yaş

  Cinsiyet

  İl

  Gelir

  45

  Kadın

  Ankara

  30.000

  30

  Kadın

  İzmir

  20.000

  25

  Erkek

  İzmir

  15.000

  35

  Erkek

  İstanbul

  25.000

  55

  Erkek

  İzmir

  18.000

  24

  Erkek

  İzmir

  40.000

  Aşağıdaki tabloda veri değiş tokuş yöntemi uygulanmıştır:

  Yaş

  Cinsiyet

  İl

  Gelir

  45

  Kadın

  Ankara

  20.000

  30

  Kadın

  İzmir

  30.000

  25

  Erkek

  İzmir

  25.000

  35

  Erkek

  İstanbul

  15.000

  55

  Erkek

  İzmir

  40.000

  24

  Erkek

  İzmir

  18.000

  17

  KVKK’nun 28. maddesi uyarınca, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda bu durum Kanun kapsamı dışında kalacak ve Açık Rıza alınması gerekmeyecektir.

  8. DİĞER HUSUSLAR

  KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması durumunda, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

  YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanan işbu Politika 10.11.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politikada değişiklik olması durumunda, Politikanın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. Güncelleme tablosu Ek-3’te yer almaktadır.

  YAĞIZ MEHMET ÇAĞLAR İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  18

  EK-1
  PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ

  PERSONEL

  GÖREV

  SORUMLULUK

  Bilgi İşlem Müdürü

  Bilgi Teknolojileri Departmanı – Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

  Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

  Hukuk Müşaviri

  Hukuki İşler – Kişisel veri saklama ve İmha politikası uygulama sorumlusu

  Görevi dâhilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile Periyodik İmha süresi uyarınca Kişisel Veri İmha sürecinin yönetimi

  19

  EK-2

  SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

  Şirket tarafından işlenen kişisel verilere ait saklama ve imha süreleri kişisel veri işleme envanterinde süreç bazında tespit edilmiştir.

  SÜREÇ

  SAKLAMA SÜRESİ

  İMHA SÜRESİ

  Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

  İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

  Veri Sahibinin İmha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde

  Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması

  İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Sözleşmelerin hazırlanması

  10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  İşe alım

  İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Bordrolama

  İş ilişkisinin sona ermesini takiben 10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Şirket’e ait fiziki mekana girişte alınan Ziyaretçi’ye ait ad, soyad, T.C.K.N., araç plakası ile kamera kayıtları, telefon aramalarında alınan ses kayıtları

  1 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  İnternet Sitesi Ziyaretçisi’ne ait ad, soyad, e-posta adresi, gezinme hareketleri bilgileri

  1 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Müşteri’ye ait ad, soyad, T.C.K.N., iletişim bilgileri, ödeme bilgileri ve yöntemleri, gezinme hareketleri bilgileri, telefon aramalarında alınan ses kayıtları, ürün/hizmet

  10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  20

  SÜREÇ

  SAKLAMA SÜRESİ

  İMHA SÜRESİ

  tercihleri, işlem geçmişi, özel gün bilgileri

  Müşteri Kamera görüntüleri, araç plaka bilgisi

  1 ay

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Potansiyel Müşteri ile Şirket arasındaki ticari ilişki kurulmasına dair sözleşme görüşmeleri sırasında alınan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, telefon aramalarında alınan ses kayıtları

  2 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  Şirket’in işbirliği içinde olduğu Kurum/Firmalar ile Şirket arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, telefon aramalarında alınan ses kayıtları, Şirketin işbirliği içinde olduğu Kurum/Firma çalışanı verileri

  10 yıl

  Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde

  21

  EK-3

  GÜNCELLEME TABLOSU
  İşbu Politikada yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

  GÜNCELLEME TARİHİ

  DEĞİŞİKLİKLERİN KAPSAMI

  [•]

  [•]

 6. 6
  KVKK ÇEREZ (COOKİE) POLİTİKASI

  İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

  Tarayıcınızdan çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

  Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

  Genel Olarak Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır;

  • Siteyi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
  • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak,
  • İnternet Sitesinin, kullanıcıların ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamakİnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

  Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin internet sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince internet sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

  Oturum Çerezleri (Session Cookies)

  Kalıcı çerezler internet sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezlerin bazı türleri; internet sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir. Kalıcı çerezler sayesinde internet sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda internet sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size

  Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

  iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

  Teknik çerezler ile internet sitesinin çalışmasının sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

  Teknik Çerezler (Technical Cookies)

  İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

  Flash Çerezleri (Flash Cookies)

  Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitelerinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

  Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)

  İnternet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

  Analitik Çerezler (Analytical Cookies)

  ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?

  Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

  Google Chrome

  http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=956 47

  Internet Explore r

  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

  delete-manage-cookies

  Mozilla Firefox

  http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

  Opera

  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

  Safari:

  https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 7. 7
  KVKK İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI AÇIK RIZA BEYANI

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenen kişisel verilerim hakkında Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait www.232alacati.com adresinde yer alan KVKK İnternet Sitesi Kullanıcıları Aydınlatma Metni aracılığıyla bilgilendirildim.

  Kişisel Verilerimden;

  İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri ve formlar veya e-postalarımla paylaştığım kişisel verilerimin;

  • Sizlerle iletişim kurma, elektronik posta ve online reklam gibi yollarla ürünler hakkında bilgilendirme, aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama faaliyetleri, sözleşme öncesi ön görüşmelerde haberleşme, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmek;

  • Bir yıl süre ile saklamak,

  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortakları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmak,

  • Bulut depolamaları ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışına aktarılmak kaydıyla,

  Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi KVKK İnternet Sitesi kullanıcıları Aydınlatma Metninde yer alan ilke ve esaslar doğrultusunda Veri Sorumlusu Yağız Mehmet Çağlar İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenmesini

  AÇIK RIZAMLA;

  Onaylıyorum.                                   Onaylamıyorum.

  Call Now Button
  ADRES

  Alaçatı, 2085. Sokak Çeşme/İzmir

  TELEFON

  0850 532 2 232

  EMAIL

  info@232alacati.com